T
T-cell lymhomas
Testicular torsion
Testicular Tumours
TGA
Thalasemia
Thrombocytopenia
Thymus neoplasms
Thyroid neoplasms
Thyrotoxicosis
Tonsillitis
Trauma to the eye
Tuberculosis
Tumors of intestine
Tumors of the CNS
Tumors of the pancreas
Tumors of the pleura
Tumors of the stomach
Tumors of skin appendages
Tumours of the sinuses